List of Aircrafts with year 1960

Records: 786

Ctry
Reg
Type
Mdl
Op
Mil
Year
Add DB
N7615T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20211129
N9993T
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20211128
N7662T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20211128
N6928T
C310
1960 CESSNA 310D 
 
20211126
N314NF
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20211125
N3444Z
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20211124
N9862R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211124
LV-HFB
PA25
Piper PA-25 150 Pawnee 
 
20211122
SE-XUF
PA22
Piper PA-22 160 
 
20211122
N6472T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20211121
N9644T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20211121
N3526Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20211120
N7528X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20211119
N999BC
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211118
N7805T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20211117
N645V
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211117
N71DC
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20211114
N8671T
C182
CESSNA 182C 
 
20211113
N7931T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20211112
N3451Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20211112
N9030T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20211111
N6368P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20211111
N2018C
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211108
N6412P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20211108
N9870R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211108
N6580T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20211108
N6965P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20211107
N9640T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20211107
N8756X
C182
1961 CESSNA 182D 
 
20211107
N7690T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20211106
N6044X
M20P
1960 MOONEY M20A 
 
20211103
N7857T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20211103
G-BWSH
JPRO
Hunting Percival Jet Provost T.3A 
 
20211102
N911CS
BE65
1960 BEECH 65 
 
20211102
N345BC
BE35
1960 BEECH N35 
 
20211101
N86H
C310
1960 CESSNA 310D 
 
20211101
N6870P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20211031
N7922T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20211030
N6720X
C310
1960 CESSNA 310F 
 
20211029
N6533T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20211029
VH-CYP
C172
Cessna 172A 
 
20211028
C-FAWA
DHC2
De Havilland Canada DHC-2 Beaver 
 
20211027
N6912P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20211025
N623CS
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211024
ZK-TDA
PA22
Piper PA-22 150 Tri-Pacer 
 
20211022
C-FMHC
C310
Cessna 310D 
 
20211022
G-ARDY
NIPR
Avions Fairey Tipsy Nipper T.66 Srs.2 
 
20211021
N3573Z
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20211021
ZK-BXV
C180
Cessna 180C 
 
20211015
N9489T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20211014
N77FW
C172
1960 CESSNA 172 
 
20211014
N9573T
C210
1959 CESSNA 210 
 
20211013
N9229T
C180
1959 CESSNA 180C 
 
20211013
N7035E
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20211012
VH-NBC
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20211012
N7643X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20211011
N6596T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20211010
N681V
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211010
N8687T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20211009
N661ET
C150
1960 CESSNA 150 
 
20211008
N212SF
F8L
1960 AEROMERE F.8L FALCO 
 
20211007
N6424T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20211007
N6616P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20211006
N522DH
BE35
1960 BEECH M35 
 
20211006
N8707X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20211005
N9955R
BE95
1960 BEECH B95 
 
20211004
N9234T
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20211003
N9936R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210930
N9016T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210930
N3TP
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210928
N6086Z
PA25
Piper PA-25 150 Pawnee 
 
20210928
N317T
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210927
N7438E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210927
N9347Y
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210926
N6933P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210925
C-GWJD
C150
Cessna 150A 
 
20210924
N3405Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210923
N8833R
B14C
1960 BELLANCA 14-19-3 
 
20210921
G-APBO
ZZZZ
Druine Turbi D.53 
 
20210921
N7762T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210919
VH-CDA
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20210918
N8236T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210918
N7007P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210918
N6874P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210915
N7017E
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210914
D-ELLI
C210
Cessna 210 
 
20210914
N6653T
C150
1960 CESSNA 150A 
 
20210912
G-HALL
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210912
N20R
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210911
N8082T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210910
N6483P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210909
N9924T
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210909
N9594T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210909
N7639T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210909
N652V
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210908
ZS-CRM
C175
Cessna 175B Skylark 
 
20210906
N6556T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210905
VH-BCY
C210
Cessna 210A 
 
20210904
N8825R
B14C
1960 BELLANCA 14-19-3 
 
20210902
N6620X
C210
Cessna 210A 
 
20210902
D-EMRI
C172
Cessna 172A 
 
20210902
N9810Y
CH7B
1960 CHAMPION 7GCB 
 
20210901
N90540
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210830
N4374P
PA23
1960 PIPER PA-23-160 
 
20210829
N362Z
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210828
G-DHCZ
DHC2
De Havilland Canada DHC-2 Beaver 
 
20210828
N3403Z
PA22
1960 PIPER PA-22-160 
 
20210825
N6947P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210824
N6890P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210824
G-BJOE
D11
Wassmer Jodel D.120 A 
 
20210823
LV-HCB
C210
Cessna 210 
 
20210823
N8802T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210823
N9779R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210822
N7066P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210822
N6639P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210821
G-ARAW
C182
Cessna 182C Skylane 
 
20210821
N6369P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210820
N8941T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210820
N6630P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210820
N6747P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210819
N7929T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210819
N10357
GLID
1960 SCHWEIZER SGU 2-22CK 
 
20210819
S3-AGA
C130
Lockheed C-130B Hercules 
 
20210818
G-ATEV
DR10
C.E.A. Jodel DR.1050 
 
20210818
N651R
C310
1960 CESSNA 310D 
 
20210818
N9897R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210818
N8979R
CH7B
1960 CHAMPION 7GCB 
 
20210817
N8830T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210817
N9838Y
CH7B
Champion Challenger 7GCB 
 
20210817
N7431E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210816
N7426X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210816
N9564T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210816
N9893R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210815
N6650X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210814
N18PX
PA18
1961 PIPER PA-18-150 
 
20210814
N2235J
C150
CESSNA 150 
 
20210814
G-EFAO
CP30
Scintex Emeraude CP.301C 
 
20210813
N8699T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210813
N8832T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210813
N9082T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210812
OO-SAB
PA27
Piper PA-23 Aztec 250 
 
20210811
N7908T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210809
G-CKCF
CP30
Scintex Emeraude CP.301C1 
 
20210809
N81BM
C175
1961 CESSNA 175B 
 
20210807
N9865R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210806
C-FMEH
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20210806
N6830P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210806
N6865X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210806
N7832T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210805
N7424X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210805
N342HF
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210804
N9751T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210804
N9821R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210804
N8709X
C182
1961 CESSNA 182D 
 
20210803
N3678Z
PA18
1960 PIPER PA-18 
 
20210803
N7844T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210802
N68639
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210801
N6983X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210731
N6981X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210730
N210RF
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210730
N7766T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210729
N8845T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210728
N6362P
PA24
PIPER PA-24-250 
 
20210727
N172RB
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210727
N9650T
C210
Cessna 210 
 
20210726
N3781Y
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210726
N6546T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210726
N6817T
C310
Cessna 310D 
 
20210725
N3287Z
PA18
1959 PIPER PA-18 
 
20210725
N7622T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210725
N6918X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210725
N6659P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210724
N777UF
CH7B
1960 CHAMPION 7GC 
 
20210723
N9418Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210722
N121SP
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210722
OE-DAI
C172
Cessna 172B Skyhawk 
 
20210722
N7113P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210720
OE-AIL
PA18
Piper PA-18 180 Super Cub 
 
20210715
N914T
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210715
D-EHPT
SB91
SAAB Safir S-91D 
 
20210714
N9867Y
CH7B
1960 CHAMPION 7GCB 
 
20210713
N250CC
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210713
N9326Y
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210713
N8TQ
B14C
1960 BELLANCA 14-19-3 
 
20210713
N3799Z
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210712
N9956R
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210711
OY-DUS
PA22
Piper PA-22 150 Tri-Pacer 
 
20210710
N127K
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210710
N9540T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210706
N6720P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210706
N7028P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210706
N8858T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210705
N6978P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210704
N3452Z
PA22
1960 PIPER PA-22-160 
 
20210703
D-EHRI
C172
Cessna 172A 
 
20210703
N6620P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210702
N1713P
MG17
1960 WSK-PZL MIELEC MIG 17 (LIM 5) 
 
20210701
G-BVEZ
JPRO
Hunting Percival Jet Provost T.3A 
 
20210629
N9441T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210629
N6962P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210629
N9689T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210627
N2191J
PA18
1960 PIPER PA-18A 150 
 
20210626
N8693T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210626
N6423P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210626
N10PR
C310
1961 CESSNA 310F 
 
20210624
N150UU
BE35
1961 BEECH N35 
 
20210624
N9720N
C210
CESSNA 210 
 
20210623
N9493T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210622
N6970X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210622
N706
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210621
N49GL
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210620
N6843X
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210620
N3595Z
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210620
D-EINN
DR10
S.A.N. Jodel DR.1050 
 
20210619
N113JB
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210619
N6644X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210619
N3332Z
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210617
D-ENIT
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210617
G-ARDB
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20210616
G-CIZS
NIPR
Avions Fairey Tipsy Nipper T.66 Srs.2 
 
20210616
N8977T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210615
N7612T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210613
N9797R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210613
N8713X
C182
1961 CESSNA 182D 
 
20210613
ZK-BSH
PA22
Piper PA-22 150 Tri-Pacer 
 
20210612
N3782Z
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210612
OO-JAK
PA22
Piper PA-22 150 Tri-Pacer 
 
20210612
N6984X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210612
N7571X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210612
N95GC
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210611
N662R
C310
1960 CESSNA 310D 
 
20210611
OH-CHE
C175
Cessna 175A Skylark 
 
20210611
N6735X
C310
1960 CESSNA 310F 
 
20210611
N9850R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210610
N6660P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210610
N7114P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210609
D-EBOB
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210606
N9651R
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210606
N374Z
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210605
N729WD
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210605
N766WM
PA18
1959 PIPER PA-18A 150 
 
20210605
N7383E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210604
N189HC
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210604
N7239P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210602
N7676T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210601
N7600X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210601
N322Y
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210531
N8708X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210531
N9706T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210530
N9324Y
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210530
N311DD
BE50
1960 BEECH D50E 
 
20210530
F-BPPO
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20210529
G-DDUK
GLID
Schleicher K 8 B 
 
20210529
D-EBSI
C172
Cessna 172B Skyhawk 
 
20210528
N8617T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210527
N7073P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210526
N6932X
C172
Cessna 172B Skyhawk 
 
20210526
N9560T
C210
Cessna 210 
 
20210526
N6551P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210526
N709KA
DHC3
De Havilland Canada DHC-3 Otter (Turbo) 
 
20210525
N6741P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210525
N317SG
BE33
Beech Debonair A33 
 
20210525
N6422T
C150
1959 CESSNA 150 
 
20210524
N9876R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210524
N6924P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210524
ZK-BYM
C150
Cessna 150A 
 
20210523
HB-OVR
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20210523
N6914X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210523
N674V
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210523
N3273Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210523
N6689P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210522
N6931X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210522
ZS-COM
C182
Cessna 182C Skylane 
 
20210522
N2632P
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210521
N9814T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210521
N9049T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210521
N6827X
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210521
N8727X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210520
N8720T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210519
N6981P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210519
N311SS
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210519
N6591P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210518
N925DG
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210516
N6319Z
PA25
1960 PIPER PA-25 
 
20210516
N8677T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210516
N8861R
B14C
1960 BELLANCA 14-19-3 
 
20210516
N6917X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210516
N100SD
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210516
N9802R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210515
N8734T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210515
N9791R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210515
N7539X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210514
N9789R
BE35
Beech Bonanza M35 
 
20210514
N9685T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210513
N8908T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210513
N7527X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210513
N6959P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210512
C130
Lockheed C-130B Hercules 
MIL
20210512
N142H
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210512
N6613X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210511
N9027T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210511
G-BARF
D11
Wassmer Jodel D.112 
 
20210511
N7609T
C172
1959 CESSNA 172A 
 
20210510
N7808T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210509
N8733X
C182
1961 CESSNA 182D 
 
20210509
N9254T
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210509
N3524Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210508
N7445X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210508
N6561P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210507
N6681P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210507
G-ARAN
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210506
N501J
DHC2
DEHAVILLAND DHC-2 
 
20210506
N6114X
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210506
N9862T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210506
N7366E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210505
N7031P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210505
N6557P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210505
N6687P
PA24
PIPER PA-24-250 
 
20210504
N3627Z
PA22
1960 PIPER PA-22-160 
 
20210504
N951T
BE35
Beech Bonanza M35 
 
20210504
G-CIGH
BROU
Max Holste Broussard MH 1521M 
 
20210502
N9387Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210501
N7360E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210501
N7014P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210501
N7085P
PA24
1961 PIPER PA-24-250 
 
20210501
N8183T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210501
N6852P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210501
N8846T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210501
N749C
M200
1960 MEYERS INDUSTRIES INC 200A 
 
20210430
F-HAGC
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210430
N9436Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210430
N9496T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210429
N8787T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210428
N8864T
C182
Cessna 182C Skylane 
 
20210428
N801DP
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210428
N115MR
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210428
N7128P
PA24
1961 PIPER PA-24-250 
 
20210428
N9437Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210427
N9306Y
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210427
N6640P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210427
N7309E
C210
1959 CESSNA 210 
 
20210427
N6851P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210427
N9207T
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210426
N11MP
C210
Cessna 210 
 
20210426
N331HK
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210425
N6898P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210425
N8834T
C182
1960 CESSNA 182 
 
20210424
N8020T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210424
N9770R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210424
F-BJRI
C182
Cessna 182D Skylane 
 
20210424
HB-ORN
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210423
N9968T
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210423
N9828R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210423
N6442P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210422
D-EUUU
CH7A
Champion Tri-Traveler 7FC 
 
20210422
G-ATLV
D11
Wassmer Jodel D.120 
 
20210422
N200NM
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210421
N101DH
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210421
N6550P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210421
N7065P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210420
N9301Y
BE55
1960 BEECH 95-55 
 
20210419
N110S
L8
1960 SILVAIRE 8F 
 
20210419
G-FADF
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210419
N9899R
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210418
N117WB
BE50
1960 BEECH D50C 
 
20210418
N6911X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210418
N6421T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210418
N8815T
C182
CESSNA 182C 
 
20210418
N9962T
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210417
G-CEHR
AUS9
Auster Aircraft Auster B.5 AOP.9 
 
20210417
N6783P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210417
N9664R
BE50
1960 BEECH D50C 
 
20210417
N7021E
C175
Cessna 175A Skylark 
 
20210417
N7849T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210417
N6913X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210417
N96MC
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210417
HB-ORM
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210417
OE-DCG
C175
Cessna 175B Skylark 
 
20210417
VH-MBC
C172
Cessna 172A 
 
20210417
G-BJYK
D11
Wassmer Jodel D.120 A 
 
20210416
D-EJEB
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210416
G-AREL
PA22
Piper PA-22 150 Caribbean 
 
20210416
N8951R
CH7A
1960 CHAMPION 7EC 
 
20210416
N8837T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210416
N9868R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210416
N664V
BE33
1960 BEECH 35-A33 
 
20210415
N6106X
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210415
N8604T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210415
N9059T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210415
N312M
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210414
VH-BNC
C172
Cessna 172B Skyhawk 
 
20210414
SE-LAP
SB91
SAAB Safir S-91D 
 
20210414
N344KV
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210414
N467DH
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210414
VH-MPE
C210
Cessna 210 
 
20210413
N7052P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210413
N6566T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210413
D-EMIW
PA24
Piper PA-24 250 Comanche 
 
20210413
N3354Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210413
N336Z
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210413
N3662Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210413
N9267T
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210413
N7710T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210413
N7464X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210413
N87314
PA18
1960 PIPER PA-18A 
 
20210412
N6519X
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210412
N8703X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210412
N9882R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210412
N5874D
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210412
N4558P
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210412
N7746T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210412
N9533T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210411
D-ENIA
C150
Cessna 150 
 
20210411
N6675T
C150
1960 CESSNA 150A 
 
20210411
N9853R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210411
N3635Z
PA22
1960 PIPER PA-22-160 
 
20210411
D-EBIQ
C175
Cessna 175B Skylark 
 
20210411
N6765P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210411
N8946R
CH7A
1960 CHAMPION AERONCA 7FC 
 
20210411
N8637T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210411
N6684P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210411
N6579P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210411
N9892R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210411
N7519X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210411
N9874T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210411
N9342Y
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210411
N2DV
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210411
N277DD
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210411
N9812T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210411
N8616T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210411
N8779T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210411
N6629P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210411
N6436T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210411
N7821T
C172
CESSNA 172A 
 
20210411
D-ELUK
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210410
N9779T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210410
N6462T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210410
N9810T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210410
N631F
C310
1963 CESSNA 310D 
 
20210410
N6953P
PA24
1961 PIPER PA-24-250 
 
20210410
N6715P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210410
N6501X
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210410
N777BB
PA24
1961 PIPER PA-24-250 
 
20210410
N6655P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210409
D-ENUT
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210409
N28EC
BE50
1960 BEECH D50C 
 
20210409
N7015E
C175
Cessna 175A Skylark 
 
20210409
N7032X
C150
1960 CESSNA 150A 
 
20210409
N4395P
PA23
1960 PIPER PA-23-160 
 
20210409
N7450E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210409
N8993T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210409
N60WF
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210409
N9785R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210409
N9202T
C180
1959 CESSNA 180 
 
20210409
N791T
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210409
N107VC
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210409
N311Z
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210409
N6540T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210409
N3797Z
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210408
ZK-BWL
C172
Cessna 172A 
 
20210408
G-AYGG
D11
Wassmer Jodel D.120 
 
20210408
SE-RME
SB32
SAAB Lansen J-32D 
 
20210408
N8076T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210408
N7886T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210408
N82MJ
BE95
BEECH B95 
 
20210408
N6884X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210408
N977T
BE50
1960 BEECH D50C 
 
20210408
N616S
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210408
N511W
C182
1959 CESSNA 182C 
 
20210408
N6607P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210408
N6910X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210407
N9813T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210407
N3440Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210407
N6650T
C150
1960 CESSNA 150A 
 
20210407
N6476P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210407
N8980T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210407
N6495T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210407
N6877X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210407
N6641P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210407
N76NA
PA23
1960 PIPER PA-23-160 
 
20210407
N43FK
H43B
1962 KAMAN HH-43B 
 
20210406
N6900P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210406
N9517T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210406
N7402X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210406
N7497E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210406
N8759T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210406
N522CB
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210405
N1422L
BE35
1961 BEECH N35 
 
20210405
N8094T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210405
N7952T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210405
N6954P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210405
N9208T
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210405
N6430P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210405
N9245T
C180
1960 CESSNA 180C 
 
20210405
N8192T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210404
N96DC
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210404
N7060E
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210404
G-AYJA
DR10
S.A.N. Jodel DR.1050 
 
20210404
N802QD
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210404
N9409Y
BE35
1961 BEECH N35 
 
20210404
N6648P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210404
N8679T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210404
N40RS
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210404
N8839T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210404
N9997T
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210404
N8649T
C182
1959 CESSNA 182C 
 
20210404
N6558T
C150
1960 CESSNA 150 
 
20210404
N8364E
M20P
1960 MOONEY M20A 
 
20210404
N6623P
PA24
1959 PIPER PA-24 
 
20210404
N6800P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210403
N6982P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210403
N9922R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210403
N3639Z
PA22
1960 PIPER PA-22-160 
 
20210403
D-ECYS
SF23
Scheibe SF-23C Sperling 
 
20210403
N7429X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210403
N6538P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210403
N667DC
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210403
N8207T
C175
1961 CESSNA 175B 
 
20210403
N9422T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210403
N7968T
C175
CESSNA 175A 
 
20210403
N7789B
C182
Cessna 182C Skylane 
 
20210403
N634V
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210403
N246MH
BROU
1960 AVIONS MAX HOLSTE MH 1521 BROUSSARD 
 
20210403
N359DB
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210403
N7800T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210403
N7509X
C172
CESSNA 172B 
 
20210403
N9847R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210402
N8588T
C182
1959 CESSNA 182C 
 
20210402
N172GL
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210402
N6380P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210402
N7445E
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210402
N6724X
C310
1960 CESSNA 310F 
 
20210402
N9556T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210402
N8768X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210401
N8983T
C182
CESSNA 182C 
 
20210401
HA-YCG
PA27
Piper PA-23 Aztec 250 
 
20210401
N9822Y
CH7B
1961 CHAMPION AERONCA 7GCB 
 
20210401
N6839P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210401
N4699P
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210401
N6500D
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210401
N713WK
PA18
1959 PIPER PA-18-150 
 
20210401
N6882P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210401
N9518T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210401
N6404P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210401
D-EFAH
KL07
Klemm Kl.107 C 
 
20210401
D-EWGB
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210331
N9QP
CH7B
CHAMPION 7GCB 
 
20210331
N7032P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210331
G-ONHH
ERCO
Air Products Aircoupe F-1A 
 
20210331
N3264Z
PA22
PIPER PA-22-150 
 
20210331
N7876T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210331
N6758P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210331
G-AYCE
CP30
Scintex Emeraude CP.301C1 
 
20210330
N9972R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210330
N6460P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210330
N9996R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210330
N7080E
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210330
G-AREO
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210330
N8803T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210330
G-NESY
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210330
N9879R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210329
N529TT
C182
1959 CESSNA 182C 
 
20210329
N7655T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210329
D-ELQU
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210329
N8866T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210329
N25AR
BE95
Beech Travel Air B95 
 
20210329
N62TP
BE35
Beech Bonanza N35 
 
20210328
C-FMFT
C180
Cessna 180C 
 
20210328
N31BT
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210328
HB-EHO
BE33
Beech Debonair 33 
 
20210328
N9009T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210328
N3407Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210328
N9077T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210328
N7094P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210328
N9614T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210328
N7506X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210328
N6028X
M20P
1960 MOONEY M20A 
 
20210328
C-FMMM
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210328
N7596X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210327
N9858R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210327
N8409E
B47G
1960 BELL 47G 
 
20210327
N9428Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210327
N7057E
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210327
N6709P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210327
N6924X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210327
N6701X
C310
1960 CESSNA 310F 
 
20210327
N3684Z
PA18
1960 PIPER PA-18-150 
 
20210327
N6535P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210327
N3411Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210327
N9811H
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210327
N7103P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210327
N7NL
B14C
1960 DOWNER 14-19-3 
 
20210327
N8167T
C175
Cessna 175B Skylark 
 
20210327
N6891P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210327
N7038P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210327
N694MD
C180
1959 CESSNA 180C 
 
20210327
N22P
PA23
Piper PA-23 Apache 160G 
 
20210326
N223M
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210326
N8892T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210326
5930
C130
Lockheed C-130B Hercules 
 
20210326
D-EMDY
C172
Cessna 172B Skyhawk 
 
20210326
N8793T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210326
N369GT
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210326
OE-DEC
C210
Cessna 210 
 
20210326
N9717R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210326
N107WF
C182
1961 CESSNA 182D 
 
20210326
N6903P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210326
N9327Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210326
HB-PQK
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210326
N6907X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210325
N6711P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210325
D-ENUQ
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210325
N9911R
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210325
N8927T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210325
N6602P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210325
N6994P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210325
N6465P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210325
N4429P
PA23
1960 PIPER PA-23-160 
 
20210324
HB-CRL
C175
Cessna 175A Skylark 
 
20210324
HB-ORH
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210324
D-ETAU
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210324
N3342Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210324
N8766X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210324
N660DB
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210324
N9530T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210324
N6495P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210323
N766W
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210323
N673V
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210323
N6732P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210323
N6803P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210323
N6023X
M20P
1960 MOONEY M20A 
 
20210322
N6945X
C172
1962 CESSNA 172B 
 
20210322
N7018P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210322
N34270
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210322
N4614P
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210322
N952T
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210322
VH-CVC
C182
Cessna 182C Skylane 
 
20210322
N8900T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210322
N9758R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210322
N7072P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210322
N4597P
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210322
N6654P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210322
N6682X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210322
N9430Y
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210322
N8714X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210321
N108GB
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210321
N3335Z
PA22
1960 PIPER PA-22-150 
 
20210321
N7841T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210321
N8698T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210321
N7115P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210321
N172LR
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210321
EI-EPP
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210321
N6969P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N6650P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N9357P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N6985X
C172
1960 CESSNA 172B 
 
20210321
N9366Y
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210321
N6730P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N6559P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N7010P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N6635X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210321
N346Z
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210321
N61FR
BE35
1960 BEECH N35 
 
20210321
N7949T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210321
N6701P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N9501T
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210320
N17080
PA18
1959 PIPER PA-18 
 
20210320
N6608X
C210
1960 CESSNA 210A 
 
20210320
N6610P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210320
N9881R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210320
N7665X
C172
CESSNA 172B 
 
20210320
D-EMAI
PA18
Piper PA-18 135 Super Cub 
 
20210320
D-EDCH
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210320
N6789P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N6928P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N6043X
M20P
1960 MOONEY M20A 
 
20210320
N6621P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210320
N609V
BE33
1960 BEECH 35-33 
 
20210320
N8245T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210320
N9875R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210320
N210SK
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210320
N8941R
CH7B
1960 CHAMPION AERONCA 7HC 
 
20210320
N8498C
AC50
1960 AERO COMMANDER 500 
 
20210320
N6505P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N189S
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210320
N9818R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210320
N6769P
PA24
1960 PIPER PA-24-180 
 
20210320
N9994R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210320
G-AREZ
D31
Druine Turbulent D.31 
 
20210319
N6771P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210319
N6805P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210319
N6379P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210319
N4645P
PA27
Piper PA-23 Aztec 250 
 
20210319
N630KC
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210319
K35R
Boeing KC-135 R 
MIL
20210319
N8226T
C175
1960 CESSNA 175B 
 
20210319
N6964P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210319
N8731X
C182
1960 CESSNA 182D 
 
20210319
N7693T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210319
N6658P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210319
N5089
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210319
N6600P
PA24
1960 PIPER PA-24 
 
20210319
C-FLXT
L188
Lockheed Electra L-188 C 
 
20210319
N7006E
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210319
N8539T
C182
1959 CESSNA 182C 
 
20210319
N6925X
C172
Cessna 172B Skyhawk 
 
20210319
N224K
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210319
OY-LAU
DR10
S.A.N. Jodel DR.1050 
 
20210319
C-FYHU
PA24
Piper PA-24 180 Comanche 
 
20210319
K35R
Boeing KC-135T 
MIL
20210318
N332Z
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210318
4X-AJZ
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210318
P4-FUN
C182
Cessna 182D Skylane 
 
20210318
N3125S
DH3T
1960 DEHAVILLAND OTTER DHC-3 
 
20210318
N415BH
AC50
1960 AERO COMMANDER 500-B 
 
20210318
N9798T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210318
N8880T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210318
N6394B
C210
0000 CESSNA 210 
 
20210318
N8242M
C310
1960 CESSNA 310D 
 
20210318
N4528P
PA27
1960 PIPER PA-23-250 
 
20210318
N7916T
C175
1960 CESSNA 175A 
 
20210318
ZK-BYJ
C180
Cessna 180C 
 
20210318
N883R
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210318
N781Z
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210318
N6506X
C210
1960 CESSNA 210 
 
20210318
N37AB
PA25
1960 PIPER PA-25 
 
20210318
N647V
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210318
F-GMPP
BE35
Beech Bonanza M35 
 
20210317
N6480P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210317
N51RJ
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210317
N691V
BE35
1960 BEECH M35 
 
20210317
N8781T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210317
FAC1001
C130
Lockheed C-130B Hercules 
 
20210317
N9998R
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210317
N6455P
PA24
1959 PIPER PA-24-250 
 
20210317
N7017P
PA24
1960 PIPER PA-24-250 
 
20210317
N7640T
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210317
N818TE
AC50
Aero Commander Twin Commander 500B 
 
20210317
N8855T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210317
N612DT
G159
GRUMMAN AMERICAN AVN. CORP. G-159 
 
20210317
N379PM
DHC3
1961 DEHAVILLAND DHC-3 
 
20210317
N91AT
BE95
1960 BEECH B95 
 
20210317
N6836X
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210317
N8893T
C182
1960 CESSNA 182C 
 
20210317
N6840X
C172
1960 CESSNA 172A 
 
20210317
K35R
Boeing KC-135R 
MIL
20210317

About:

PlaneCheckEr.nl is based on the excellent API from ADSBexchange. Thanks ADSBexchange!!
https://www.ADSBexchange.com

Contact:

PlaneCheckEr.nl

E-mail:

support@planechecker.nl

Social media:

Copyright © 2021 PlaneCheckEr.nl - All Rights Reserved.