List of Aircrafts with year 1958

Records: 661

Ctry
Reg
Type
Mdl
Op
Mil
Year
Add DB
N8697D
PA18
1958 PIPER PA-18 
 
20211201
N3048C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211129
N2363G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20211127
N3095C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20211125
N7227B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211123
N2433G
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20211123
N2339G
C182
1958 CESSNA 182 
 
20211122
N5077D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20211122
N4230F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211122
N9841B
B14B
1958 BELLANCA 14-19-2 
 
20211121
VH-AQV
DHC2
De Havilland Canada DHC-2 Beaver U-6A 
 
20211119
N5487P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20211118
N3339P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20211117
N5194D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20211114
N8641D
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20211114
C-FNEX
PA23
Piper PA-23 Apache 160 
 
20211113
N9191B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211107
N2192G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20211107
N9105B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211105
N8314D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211101
CF-EZW
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20211101
N4284F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211031
N3228P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20211030
N7241B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211030
N13131
BE95
1958 BEECH 95 
 
20211029
N4071F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211028
N8572D
PA18
1958 PIPER PA-18A 150 
 
20211027
N5022D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20211026
N8820B
C172
1957 CESSNA 172 
 
20211024
N31FC
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211023
N7233B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211023
N8113D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20211022
N9149B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211021
N2162G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20211020
N8989B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211019
N4094F
C172
Cessna 172 
 
20211018
C-FAGP
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20211017
N9040B
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20211016
N8367D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211013
N9463B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20211012
C-GUZA
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20211011
N2118G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20211010
N5505P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20211010
D-5631
GLID
Schleicher Ka 6 BR Rhonsegler 
 
20211009
N2015V
BE35
1959 BEECH K35 
 
20211009
N727V
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211009
N9170D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20211006
N3353P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20211003
N4197F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20211003
N9314D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20211002
N2861B
B47J
1958 BELL 47J 
 
20211001
N22RR
BE35
1958 BEECH J35 
 
20211001
N9041D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210930
N9194D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210930
N3901F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210930
N995W
PA18
1958 PIPER PA-18A 150 
 
20210929
N6204E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210928
N2090G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210926
N8718D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210925
N8754B
C172
Cessna 172 
 
20210925
D-EKUQ
PA18
Piper PA-18 100 Super Cub 
 
20210925
N5154P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210925
N7017M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210921
N604T
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210920
N9035B
CH7A
1958 CHAMPION 7EC 
 
20210919
N9186D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210919
N2165G
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20210918
N881CD
BE95
Beech Travel Air 95 
 
20210918
N6625B
C310
1958 CESSNA 310B 
 
20210916
N9319D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210915
CF-LFZ
C180
Cessna 180A 
 
20210915
N119JB
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210915
N8963B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210915
N8602D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20210914
N9119A
C170
1958 CESSNA 170A 
 
20210913
N3965F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210910
N8877D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210909
N8847B
C172
1957 CESSNA 172 
 
20210909
N5515E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210909
N8951D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210907
N9150D
PA18
1958 PIPER PA-18A 150 
 
20210906
N2058G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210906
N2737Y
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210906
N5089D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210905
N7168M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210905
N58182
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210904
N5332D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210904
N7084M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210903
G-BHRR
CP30
Menavia Emeraude CP.301A 
 
20210903
N3056C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210901
N8396D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210901
N5484A
C310
1958 CESSNA 310B 
 
20210831
N9462B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210831
N5008P
PA24
PIPER PA-24 
 
20210831
N5173P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210830
N4235F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210830
C-FRAQ
GLID
Cherokee Sailplanes Cherokee II 
 
20210830
N7319M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210829
N2299G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210828
N7216M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210828
N5610E
C150
Cessna 150 
 
20210827
N9483B
C175
Cessna 175 Skylark 
 
20210825
N5509E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210823
N4442F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210823
N7295B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210823
N7229B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210822
N517JL
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210821
N7114M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210821
N9556D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210819
N2203G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210817
VH-MPP
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210817
N36RD
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210816
N2407G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210815
N2315G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210815
N5077E
C180
1958 CESSNA 180B 
 
20210814
N5568P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210813
N752DT
C310
1958 CESSNA 310B 
 
20210812
N8461D
PA18
1957 PIPER PA-18 
 
20210811
N3046C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210810
N5613E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210808
N3032C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210808
N8778B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210807
N64837
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210806
N8890B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210806
N3953F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210806
N2305G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210806
N7001M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210805
N7217B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210805
N1959X
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210804
N4149F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210803
G-EJGO
Z26
Moravan Zlin Trener 6 Z-226T 
 
20210803
D-GOLF
PA23
Piper PA-23 Apache 160 
 
20210803
G-CGAO
DHC1
OGMA DHC-1 Chipmunk T.20 
 
20210801
N8391D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210731
N3436P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210731
N9346B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210731
OE-KGF
BE35
Beech Bonanza K35 
 
20210730
C-GSKR
CVLT
Convair 580 
 
20210729
N5034P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210728
N5053D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210727
N8558D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20210724
N580HH
CVLT
Convair 440 
 
20210723
N4395
C310
1958 CESSNA 310A 
 
20210721
N2747Y
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210721
N8492D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20210720
N4001P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210717
N5039D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210717
N8131D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20210717
SE-XKB
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210715
N8934B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210715
N265AA
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210714
N841NE
PP3
1958 PILATUS P3-05 
 
20210714
N4003F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210714
N9495B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210713
N708Y
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210712
N67679
DHC2
1957 DEHAVILLAND DHC-2 MK. I(L20A) 
 
20210711
G-BDKH
CP30
Menavia Emeraude CP.301A 
 
20210711
N5283P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210711
N5006D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210710
N9476B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210710
N4152F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210709
N8115D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20210708
N7581E
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20210707
N6179E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210707
N2405G
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20210706
N6571B
M20P
MOONEY M20A 
 
20210705
N76J
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210704
N6256E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210703
N614T
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210703
OE-AFE
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210703
N5169D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210630
N4992D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210629
N5066D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210629
N5505E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210624
N534DB
T34P
Beech T-34A Mentor 
 
20210623
N9361B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210623
N8923D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210621
N8811B
C172
1957 CESSNA 172 
 
20210621
N2349G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210621
N7113M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210620
N2032G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210620
N6196E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210619
D-EJOG
L40
Orlican Meta-Sokol L-40 
 
20210619
N2340G
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20210618
D-EDIX
C175
Cessna 175 Skylark 
 
20210618
N9413D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210618
N5116D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210614
N980SE
BE35
Beech Bonanza J35 
 
20210614
N2140G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210614
G-KJTT
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20210613
G-AWVZ
D11
S.A.N. Jodel D.112 
 
20210612
VH-UEN
PA22
Piper PA-22 150 Tri-Pacer 
 
20210612
N5091P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210611
N8383D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210611
N3434P
PA23
1958 PIPER PA-23 
 
20210611
G-APNT
ZZZZ
Phoenix Currie Wot 
 
20210609
N751DR
C182
CESSNA 182A 
 
20210608
N40NL
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210608
5Y-CCW
C175
Cessna 175 Skylark 
 
20210607
N2264G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210606
N1238B
DHC2
De Havilland Canada DHC-2 Beaver U-6A 
 
20210605
N7318M
C175
Cessna 175 Skylark 
 
20210604
N220D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210604
VH-MBT
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210603
N2066G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210602
N2082G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210602
N5164P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210602
N7285B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210602
N8619D
PA22
1957 PIPER PA-22-160 
 
20210601
HB-SOP
D11
Uetz Jodel D.11 
 
20210601
N8430D
PA22
1957 PIPER PA-22-150 
 
20210601
N9519D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210601
C-GZTY
DHC2
De Havilland Canada DHC-2 Beaver U-6A 
 
20210601
G-AXAT
D11
S.A.N. Jodel D.117 A 
 
20210601
N466TM
C130
1958 LOCKHEED C-130A 
 
20210601
N9279D
PA18
1958 PIPER PA-18A 
 
20210531
N2204G
C182
CESSNA 182A 
 
20210531
N9564D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210531
N3096C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210530
G-AZII
D11
S.A.N. Jodel D.117 A 
 
20210529
N78KM
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210529
D-ELGC
PA18
Piper PA-18 95 Super Cub 
 
20210529
N9352D
PA18
Piper PA-18 Super Cub 
 
20210528
N9196B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210527
N5473A
C310
1958 CESSNA 310B 
 
20210527
N7025M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210524
N510PR
DH3T
DEHAVILLAND DHC-3 
 
20210524
N5391D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210523
N425J
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210523
N7271B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210523
N9883B
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20210523
N3475P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210523
N9300B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210522
N4210F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210522
N8791B
C172
1957 CESSNA 172 
 
20210521
N10BF
C172
Cessna 172 
 
20210520
N3001C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210518
N3066C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210518
N8357D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210517
N9328B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210517
G-BWNI
PA24
Piper PA-24 180 Comanche 
 
20210517
N2356G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210516
N1168U
S58T
Sikorsky S-58ET 
 
20210516
C-FKYC
C182
Cessna 182B Skylane 
 
20210515
N1JY
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210515
N7209M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210515
N8696D
PA18
1958 PIPER PA-18 
 
20210515
N9155D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210514
N2239G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210513
N1958Y
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210513
PH-ABM
C172
Cessna 172 
 
20210513
N36A
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210513
N8375D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210513
N4971B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210512
N7031M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210512
N9077B
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20210511
N2126G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210511
N7232B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210511
N5098D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210510
N67066
DHC2
1957 DEHAVILLAND DHC-2 
 
20210510
N180RP
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210510
N4998D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210510
N2292G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210509
N6588B
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210509
D-EBUZ
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210509
N7248B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210509
N3403P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210509
N2010G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210508
N5514P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210508
N3094C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210508
N7277B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210507
N9438D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210507
N4153F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210507
N8879B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210507
N11PF
DHC2
De Havilland Canada DHC-2 Beaver 
 
20210506
N199AA
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210506
N5179P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210505
G-BDCI
CP30
Scintex Emeraude CP.301A 
 
20210502
N9160D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210502
N5285D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210502
N4011P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210502
N4078F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210501
N8940B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210501
N3015C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210501
N8883B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210501
N59TG
C310
1958 CESSNA 310C 
 
20210501
N8390D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210430
N7210M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210430
N2293G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210429
N2209G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210429
N76L
BE50
BEECH D50A 
 
20210429
N9235B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210428
N3756U
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210427
N5153P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210426
N5273P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210425
N3008C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210425
N5262D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210424
N5291P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210424
G-AYEB
D11
Wassmer Jodel D.112 
 
20210424
N5019E
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210424
N7263M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210424
N8437D
PA22
1957 PIPER PA-22-150 
 
20210424
N9205D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210424
N2252G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210424
N7226B
BE35
BEECH J35 
 
20210423
N2173G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210422
N4010F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210421
N5051P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210420
N5142P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210420
N6156E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210419
N5226P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210419
N4248F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210419
N4190F
C172
CESSNA 172 
 
20210418
N5389D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210418
G-BHXS
D11
Wassmer Jodel D.120 
 
20210418
G-BROZ
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210418
N9822B
B14B
1958 BELLANCA 14-19-2 
 
20210418
N9167B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210418
D-EJUK
KL07
Klemm Kl.107 B 
 
20210417
N9618D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210417
N3958F
C172
Cessna 172 
 
20210417
N5448P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210417
N9894B
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20210417
N8783B
C172
Cessna 172 
 
20210417
N4711C
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210417
N2408G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210417
N5157D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210416
N9388B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210416
N5504P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210416
N2076G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210416
N3036C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210416
N5155D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210415
N4168F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210415
N9545D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210414
N5567E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210414
N5499P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210414
G-VDOG
O1
Cessna L-19E Bird Dog 
 
20210414
N2047G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210413
N5051D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210413
N5492P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210413
N2175G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210412
N6205E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210412
N8910B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210412
N9218B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210412
N5196D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210412
N39303
DHC2
DEHAVILLAND-KENMORE DHC-2 
 
20210412
N2064G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210412
N9411D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210411
N907BR
DHC2
1956 DEHAVILLAND DHC-2 MK 1 
 
20210411
N4281F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210411
N613T
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210411
D-9060
GLID
Schleicher K 8 B 
 
20210411
N55CB
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210411
N5287P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210411
N2403G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210411
N9204B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210411
N29RB
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210411
N4038F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210411
N5604E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210411
N5386G
C310
1958 CESSNA 310A 
 
20210411
N5501E
C150
1959 CESSNA 150 
 
20210410
N7587E
CH7B
1958 CHAMPION 7GC 
 
20210410
N2167G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210410
N5575E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210410
N3084C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210410
N8818B
C172
1957 CESSNA 172 
 
20210410
N5056P
PA24
1958 PIPER PA-24-180 
 
20210410
ZK-BPM
PA18
Piper PA-18 A-150 Super Cub 
 
20210410
N9477B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210409
N5253P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210409
ZK-BVP
C172
Cessna 172 
 
20210409
OO-JEP
CP30
Piel Emeraude CP.301A 
 
20210409
N22XX
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210409
N2157G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210409
N5496P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210408
N5624E
C150
Cessna 150 
 
20210408
N7281B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210408
C-GLXH
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20210408
N6197E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210407
N4274F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210407
K35R
Boeing KC-135R 
MIL
20210407
N767RS
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210407
N2429G
C182
CESSNA 182B 
 
20210407
N2288G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210406
N5143D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210406
OE-LDM
DC6
Douglas DC-6 B 
 
20210406
N179WS
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20210406
N8346D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210406
N723LA
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210406
N9324D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210406
N4134F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210405
N6103E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210405
N8138D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210405
N5569P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210405
N67684
DHC2
1958 DEHAVILLAND DHC-2 MK. I(L20A) 
 
20210405
N2320G
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20210405
N8963D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210405
N3047C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210405
N8370D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210405
N5143P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210404
N5195P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210404
N9617D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210404
D-EHMI
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210404
G-ATJN
D11
Dormois Jodel D.125 
 
20210404
D-EROQ
C172
Cessna 172 
 
20210404
N3020C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210404
N5281D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210404
N6125E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210404
N5049P
PA24
1958 PIPER PA-24-180 
 
20210404
N3755J
B47G
1958 BELL 47G-2 
 
20210404
N6171E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210404
N632T
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210404
N7539C
ERCO
1958 FORNEY F-1 
 
20210404
N1046B
M20P
1958 MOONEY M20A 
 
20210404
N6106E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210404
N9118B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210404
N5099P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210404
N727DS
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210404
N4128F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210403
N7111M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210403
C-FKTC
C172
Cessna 172 
 
20210403
N2133G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210403
N5240P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210403
N8803B
C172
1957 CESSNA 172 
 
20210403
N4296F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210403
N5520E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210403
N9343B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210403
N969CC
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210403
N59182
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210403
N340Q
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210403
N5003P
PA24
1957 PIPER PA-24 
 
20210403
N9222B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210403
N9774C
UH12
HILLER UH-12C 
 
20210403
N5045P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210403
N58KW
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210402
N2086G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210402
G-BFEH
D11
S.A.N. Jodel D.117 A 
 
20210402
G-AZVL
D11
Valladeau Jodel D.11 
 
20210402
F-BKRZ
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20210402
N328AX
HUNT
Hawker Hunter MK.58 
 
20210402
N6254E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210402
N3092C
BE35
1959 BEECH K35 
 
20210402
N7249M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210402
N71MW
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20210402
N5074P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210402
N2265G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210402
N5114D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210402
N2360G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210402
N5018P
PA24
1958 PIPER PA-24-180 
 
20210402
N8361D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210402
N5179D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210402
N2148G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210402
N8664D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210402
N5187D
C182
CESSNA 182A 
 
20210401
N92DW
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210401
N2376G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210401
N7130T
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210401
D-EACI
D11
S.A.N. Jodel D.117 A 
 
20210401
N3071C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210401
N5170P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210401
N3083C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210401
N7236B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210401
N5076E
C180
1958 CESSNA 180B 
 
20210331
OE-XSY
SYCA
Bristol Sycamore Mk.52 
 
20210331
N4612S
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210331
N9482D
PA18
1958 PIPER PA-18-150 
 
20210331
N8393D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210331
N197TC
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210330
N5108D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210330
N8326D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210330
N4045F
C172
1956 CESSNA 172 
 
20210329
N6160E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210328
N3934F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210328
N9056R
DC6
2001 DOUGLAS DC-6A 
 
20210328
N120S
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210328
N8914D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210328
N9375B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210328
D-EKYP
SF23
Scheibe SF-23A Sperling 
 
20210328
N9128R
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20210328
N9321B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210328
N8374D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210328
N5578E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210328
N8908B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210327
N91GC
L60
Aero Brigadyr L-60 SE 
 
20210327
N5114P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210327
N2079G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210327
N82SP
BE50
Beech Twin Bonanza D50 
 
20210327
N6168E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210327
N6139E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210327
N5537P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210327
N2727Y
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210327
N7039M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210327
N1090B
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210327
N2078G
C182
CESSNA 182A 
 
20210327
N5452P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210327
N6218E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210327
N3902F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210327
N8884D
PA18
PIPER PA-18A 
 
20210327
N221BD
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210327
N84J
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210327
N853P
PP3
1958 PILATUS P3-05 
 
20210327
N9818B
B14B
1958 BELLANCA 14-19-2 
 
20210327
N5082P
PA24
1958 PIPER PA-24-180 
 
20210327
N5235D
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210327
N5125P
PA24
1958 PIPER PA-24-180 
 
20210327
N5278P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210327
N5148D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210327
N810W
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210327
N4191F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210326
D-EMMA
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210326
N30CW
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210326
N9810B
B14B
BELLANCA 14-19-2 
 
20210326
N2370G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210326
N5542V
T6
T-6G 
 
20210325
N4037F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210325
N5556P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210325
N2149G
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210325
N7249B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210325
N991FL
CVLT
1958 CONVAIR 440 
 
20210325
N9601D
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210324
HB-OXX
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210324
C-GMAY
DHC3
De Havilland Canada DHC-3 Otter U-1A 
 
20210324
N77KT
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210324
N6290B
AC50
1958 AERO COMMANDER 500 
 
20210324
N5017P
PA24
PIPER PA-24 
 
20210324
N6166E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210324
N76HK
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210324
K35R
Boeing KC-135R 
MIL
20210323
N92RM
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210323
N4066F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210323
N8896B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210323
N522G
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210323
N5461P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210323
N5074D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210322
N415R
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210322
N4069F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210322
N5115P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210322
N5376P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210322
N221DF
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210322
N4090F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210322
N5084D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210321
N5474P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210321
N9264B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210321
N6122E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210321
N9276B
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210321
N5038P
PA24
1958 PIPER PA-24-180 
 
20210321
N629HB
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210321
C-FONT
C175
Cessna 175 Skylark 
 
20210321
N995FM
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210321
N9056B
CH7A
1958 CHAMPION 7FC 
 
20210321
N5208P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210320
N5130P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210320
N4267F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210320
N8860B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210320
N4969D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210320
N5259P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N58FA
C175
Cessna 175 Skylark 
 
20210320
N929DW
PA18
1958 PIPER PA-18-150 
 
20210320
N5348P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N424PS
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210320
K35R
Boeing KC-135R 
MIL
20210320
N2384G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210320
N5203P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N7255M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210320
N5615E
C150
1958 CESSNA 150 
 
20210320
N5118P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N6158E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210320
D-ELOC
PA18
Piper PA-18 150 Super Cub 
 
20210320
N6208E
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210320
N5151P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210320
C-GIOT
C172
Cessna 172 
 
20210320
N5582P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210320
N2755Y
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210320
N8929B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210320
N269BA
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210320
N9161B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210320
N263AA
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210320
N3005C
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210320
N5085D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210320
N6128E
C172
1959 CESSNA 172 
 
20210320
N925DJ
BE50
1958 BEECH D50A 
 
20210320
N5153D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210320
N7250B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210320
N5546P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210320
N5VX
C310
Cessna 310C 
 
20210319
N1078B
M20P
Mooney M.20A Mark 20 
 
20210319
N107B
DHC2
1958 DEHAVILLAND DHC-2 
 
20210319
N5177D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210319
K35R
Boeing KC-135T 
MIL
20210319
N8330D
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210319
N8290D
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210319
N7216B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210319
N4203F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210319
N8510T
DH3T
1958 DEHAVILLAND DHC-3 
 
20210319
N9116D
PA18
1958 PIPER PA-18A 150 
 
20210319
N9193B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210319
N161P
PA24
1958 PIPER PA-24-250 
 
20210319
N6247E
C172
1959 CESSNA 172 
 
20210319
N2354G
C182
1958 CESSNA 182B 
 
20210318
N1544
DHC2
1958 DEHAVILLAND BEAVER DHC-2 
 
20210318
ZK-EHA
C172
Cessna 172 
 
20210318
C-GHAS
DHC3
De Havilland Canada DHC-3 Otter (Turbo) 
 
20210318
N750
C180
1958 CESSNA 180A 
 
20210318
N354DG
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210318
N7202B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210318
N8306D
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210318
OY-DMM
PA22
Piper PA-22 150 Tri-Pacer 
 
20210318
VH-UEJ
CH7A
Champion Tri-Traveler 7FC 
 
20210318
N3363P
PA23
PA-23-160 
 
20210318
N3088C
BE35
1958 BEECH K35 
 
20210318
N3363P
PA23
Piper PA-23 Apache 160 
 
20210318
N9141B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210318
N8397D
BE35
Beech J35 
 
20210318
N9166B
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210317
N3955F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210317
N7272B
BE35
1958 BEECH J35 
 
20210317
N3499P
PA23
1958 PIPER PA-23-160 
 
20210317
N4004F
C172
1958 CESSNA 172 
 
20210317
D-HPSJ
B47G
Bell 47G-2 
 
20210317
N727C
C182
Cessna 182A Skylane 
 
20210317
N334B
BE95
1958 BEECH 95 
 
20210317
N2342G
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20210317
N5132P
PA24
1958 PIPER PA-24 
 
20210317
N7117M
C175
1958 CESSNA 175 
 
20210317
N7160E
C182
1959 CESSNA 182B 
 
20210317
VH-AHG
PA22
Piper PA-22 160 Tri-Pacer 
 
20210317
N77MV
DH2T
1957 DEHAVILLAND DHC-2 MK. I(L20A) 
 
20210317
N5112D
C182
1958 CESSNA 182A 
 
20210317
N12TA
PA22
1958 PIPER PA-22-160 
 
20210317

About:

PlaneCheckEr.nl is based on the excellent API from ADSBexchange. Thanks ADSBexchange!!
https://www.ADSBexchange.com

Contact:

PlaneCheckEr.nl

E-mail:

support@planechecker.nl

Social media:

Copyright © 2021 PlaneCheckEr.nl - All Rights Reserved.